• Медицинска деонтология и медицинско право

  Медицинска деонтология и медицинско право

  Доц. д-р Петко Лисаев

  Цена: лв


  «  Назад
 • Медицинска деонтология и медицинско право
  В учебника са разгледани основните въпроси на професионалната медицинска етика и деонтология, както и юридическите постановки (правоспособност, правомерност, медицински правонарушения, грешки и нещастни случаи, отговорност и т.н.), засягащи професионалната дейност на медицинските сестри, акушерки и асоциирани специалисти. Книгата ще бъде от полза и на по-широк кръг специалисти – по медицинска етика, лекари, студенти по медицина, юристи.

  Съдържание

  Глава първа
  ЕТИКА И МЕДИЦИНА
   І. Морал и етика
    1. Определение и съдържание
    2. Норми, принципи и правила на етиката
    3. Структура на етиката
    4. Медицинска професионална етика
   ІІ. История на сестринството. Историческо развитие на деонтологичните норми и отговорност при практикуване на медицинската професия и сестринството
    1. Сестринството до ХІХ век
    2. Флоранс Найтингейл
    3. Съвременно сестринство
    4. Историческо развитие на деонтологичните норми и отговорност при практикуване на медицинската професия и сестринството
   ІІІ. Професионална етика на сестринството
    1. Основни етични принципи на сестринството
    2. Морални и етични проблеми пред сестрата
    3. Взаимоотношения медик-пациент
   ІV. Морална същност на медицината, биологията и медицинските технологии
    1. Етична детерминираност на медицината
    2. Технологии и етика в медицината. Техницизъм и медицина
    3. Основни черти на медицината на съвремието
    4. Особености на медико-биологичните изследвания
    5. Промени в характера на медицината

  Глава втора
  МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕОНТОЛОГИЯ
   І. Медицинска деонтология и медицинско право
    1. Историческо и културно богатство на етическите теории
    2. Деонтологична етика
    3. Медицинска професионална деонтология
    4. Медицинско право
    5. Цел и проблематика на медицинската деонтология
   ІІ. Източници на деонтологични норми
    1. Вътрешни норми за регулиране на медицинската професионална активност
    2. Външни норми за регулиране на медицинската професия
    3. Взаимоотношения между морални и правови норми
   ІІІ. Права и задължения на пациента
    1. Доктрина за правата на човека
    2. Професионално-етична основа на правата на пациента
    3. Юридическа уредба на отношенията лекар-пациент
    4. Права на пациента

  Глава трета
  ОТГОВОРНОСТ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРАКТИЦИ ПО ПОВОД НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ИМ ДЕЙНОСТ
   І. Общи юридически понятия
    1. Общи положения
    2. Видове отговорност
   ІІ. Правомерност на медицинските действия
    1. Съдържание на понятието
    2. Медицинска правоспособност и право на практикуване
   ІІІ. Съгласие на пациента за лечение (право на пациента за избор)
    1. Общо и специално съгласие
    2. Правно значение на съгласието
    3. Професионално-етични проблеми, свързани с получаване на съгласие за лечение
    4. Документиране на съгласието
    5. Правомерни медицински действия без съгласие
    6. Административна отговорност
   ІV. Задължителни и принудителни медицински мерки (медицинска принуда)
    1. Същност и основания за медицинска принуда
    2. Професионално-етичните изисквания при прилагане на медицинската принуда
    3. Правно регулиране
    4. Правила и процедури на прилагане на медицинска принуда
   V. Деонтологични и правни норми в отношението към лица с психични разстройства
    1. Нужда от специални здравни грижи
    2. Основни принципи и изисквания при лечението на психично болни лица
    3. Принудителни медицински мерки при психично болни

  Глава четвърта
  МЕДИЦИНСКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
   І. Задължение за оказване на медицинска помощ. Неотзоваване за спешна медицинска помощ
    1. Общо задължение за лекуване и грижи
    2. Задължение за оказване на спешна помощ
    3. Задължение за отзоваване при спешни случаи
   ІІ. Етични проблеми на аборта по желание. Незаконно прекъсване на бременност (криминален аборт)
    1. Историческо развитие на възгледите за изкуствения аборт
    2. Професионално-етични аспекти на прекъсване на бременността по желание
    3. Видове аборт
    4. Нормативна уредба на условията за извършване на изкуствен аборт
    5. Незаконен аборт
    6. Начини и средства за извънболнично прекъсване на бременността
    7. Мерки за профилактика на незаконния аборт
   ІІІ. Народна медицина и неконвенционални методи на изследване и лечение. Незаконно практикуване
    1. Общи понятия
    2. Неконвенционални методи на изследване и лечение
    3. Незаконно практикуване на медицинска дейност
    4. Професионално-етично отношение
    5. Юридическо уреждане
   ІV. Документацията в медицинската практика. Правонарушения, свързани с документите
    1. Видове и значение на медицинските документи
    2. Задължения за водене на здравна документация
    3. Правила за достъп до документите
    4. Изисквания към сестрата за попълване и съхранение на документите
    5. Срокове за съхранение на документите
    6. Документни престъпления (документна подправка) в медицинската практика
   V. Медицинска тайна. Нарушения, свързани с професионалната тайна
    1. Характер и съдържание на медицинската тайна
    2. Нарушения на задълженията към професионалната медицинска тайна
    3. Служебна тайна
   VІ. Правонарушения във връзка с неспазване на санитарно-противоепидемичните правила и правилата за работа с наркотични, силно действащи и отровни вещества
    1. Нарушение на санитарно-противоепидемичните правила
    2. Нарушение на правилата за работа с наркотични вещества
   VІІ. Непредпазливи професионални медицински правонарушения
    1. Общи юридически понятия за непредпазливата вина   2. Престъпления по професионална непредпазливост
    3. Най-честите обстоятелства, при които се проявява непредпазливост
    4. Стандарт на сестринските грижи
    5. Граници на професионалната компетентност
    6. Риск в медицината. Понятие за “крайна необходимост”

  Глава пета
  НЕБЛАГОПРИЯТНО ПРОТЕКЛИ СЛУЧАИ В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА
   І. Неблагоприятно протекли случаи, в които не са налице непредпазливи професионални медицински действия
    1. Медицинска грешка
    2. Професионално-етичен аспект на медицинските грешки
    3. Юридически аспект на медицинските грешки
    4. Класификация и най-чести причини за медицинските грешки
    5. Някои специфични грешки в сестринската работа
   ІІ. Нещастни случаи в медицинската практика
    1. Юридическо понятие за нещастен случай
    2. Особеност на нещастните случаи в медицинската практика

  Глава шеста
  СПЕЦИАЛНИ ВЪПРОСИ НА МЕДИЦИНСКАТА ДЕОНТОЛОГИЯ И МЕДИЦИНСКОТО ПРАВО
   І. Медицински контрол на умирането и смъртта
    1. Евтаназия
    2. Асистирано самоубийство
    3. Терминално седиране
    4. Двоен ефект от лечението
    5. Отказ от лечение или прекратяване на вече започнато поддържане на жизнените функции
    6. Милосърдно убийство
    7. Хранене и хидратиране
    8. Перинатална евтаназия
    9. Права на инвалидите, нелечимо и терминално болните пациенти
    10. Нормативна уредба в България
   ІІ. Трансплантация и даряване на човешки субстанции, тъкани и органи
    1. Основни понятия
    2. Основни проблеми на лечебната трансплантация
    3. Нормативно уреждане
   ІІІ. Прилагане на нови методи и средства за лечение, диагностика и профилактика. Експеримент върху човека
    1. Общи понятия и исторически преглед
    2. Етически правила при провеждане на експеримент върху човек
    3. Нармативно уреждане в България
   ІV. Медицински контрол на човешката репродукция
    1. Ограничаване на раждаемостта
    2. Подпомагане на раждаемостта
    3. Правно уреждане у нас
   V. Научни и юридически проблеми на генетичните изследвания и генетичното инженерство
    1. Приложение в медицината
    2. Скрининг на човешия геном
    3. Генно инженерство
    4. Правна уредба в България
   VІ. Допълнителни въпроси на медицинската практика
    1. Дихотомия
    2. Мъртвопроверителство
    3. Деонтологични принципи на отношението към животни

  Приложения
    1. Етичен кодекс на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти по здравни грижи
    2. Кодекс на професионалната етика

  Библиография

 
 
 
 

Контактна информация

 • Издателство „Медицина и физкултура” ЕООД
 • София 1000
 • Пл. Славейков № 11/ет. 6
 • Тел.: (02) 987 99 75
 • Тел./факс: (02) 987 13 08
 • e-mail: medpubl@abv.bg
Изпрати запитване
Име
Email
Тема
Запитване
Готови ли сте?