• Инфекциозни болести - за студенти медици и стоматолози, второ преработено и допълнено издание

  Инфекциозни болести - за студенти медици и стоматолози, второ преработено и допълнено издание

  Под редакцията на проф. Г. Генев

  Цена: 17.00 лв


  «  Назад
 • Съдържание

  Обща част

  Глава 1. Инфекция, инфекциозен процес, инфекциозна болест, клинични форми

  Глава 2. Качества на микроорганизмите като причинители на инфекциозните болести

  Глава 3. Защитни механизми на макроорганизма при инфекции

  Глава 4. Значение на околната среда

  Глава 5. Основни синдроми при инфекциозните болести
    5.1. Токсиинфекциозен синдром
    5.2. фебрилен синдром
    5.3. Краниофарингеален синдром
    5.4. Фациес (лице)
    5.5. Промени в устната кухина и гърлото
    5.6. Обривен синдром
    5.7. Лимфонодуларен синдром (лимфонодуломегалия)
    5.8. Хепатоспленомегален синдром (хепатоспленомегалия)
    5.9. Иктеричен синдром
    5.10. Диариен синдром
    5.11. Хеморагичен синдром
    5.12. Менингеален синдром
    5.13. Енцефалитен синдром
    5.14. Периферни парези и парализи
    5.15. Остра бъбречна недостатъчност
    5.16. Остра чернодробна недостатъчност
    5.17. Остра дихателна недостатъчност
    5.18. Шокови състояния

  Глава 6. Диагностика на инфекциозните болести
    6.1. Анамнеза
    6.2. Обективно изследване
    6.3. Лабораторни изследвания
    6.4. Инструментални изследвания
    6.5. Микробиологични и имунологични изследвания

  Глава 7. Лечение на инфекциозните болести
    7.1. Общ режим
    7.2. Диета
    7.3. Етиологично лечение
      7.3.1. Антибактериално лечение
        7.3.1.1. Антибиотично лечение
        7.3.1.2. Химиотерапевтично лечение
      7.3.2. Антивирусно лечение
      7.3.3. Антимикотично лечение
        7.3.3.1. Лечение на системните и висцерални микози
        7.3.3.2. Лечение на локалните микози
      7.3.4. Имунотерапевтично лечение
        7.3.4.1. Специфична имунотерапия
        7.3.4.2. Неспецифична (имуномодулираща) имунотерапия
    7.4. Патогенетично лечение
      7.4.1. Възстановяване на водно-солевата хомеостаза и алкално-киселинното равновесие
      7.4.2. Лечение на токсиинфекциозния синдром
      7.4.3. Лечение на мозъчния оток и невротоксикозата
      7.4.4. Лечение на шоковите състояния
      7.4.5. Лечение на хемостазните нарушения и хеморагичния синдром
      7.4.6. Лечение на паралитичния субилеус и илеус
      7.4.7. Лечение на острата бъбречна недостатъчност
      7.4.8. Лечение на острата чернодробна недостатъчност
      7.4.9. Лечение на острата дихателна недостатъчност
      7.4.10.  Глюкокортикостероидно лечение
    7.5. Симптоматично лечение
    7.6. Физиотерапия и рехабилитация

  Специална част

  Глава 8. Стомашно-чревни инфекциозни болести
    8.1. Салмонелози
    8.2. Шигелози
    8.3. Хранителнитоксиинфекции
    8.4. Холера
    8.5. Коли-ентерити (ешерихиози)
    8.6. Коремен тиф, паратиф А, В и С
    8.7. Кампилобактериоза
    8.8. Йерсиниози
      8.8.1. Чревна йерсиниоза
      8.8.2. Псевдотуберкулоза
    8.9. Вирусни гастроентерити
      8.9.1. Ротавирусни гастроентерити
      8.9.2. Норовирусни гастроентерити
    8.10. Ентеровирусни инфекции
      8.10.1. Полиомиелит
      8.10.2. Коксаки и ECHO вирусни инфекции
    8.11. Лептоспироза
    8.12. Бруцелоза
    8.13. Ботулизъм
    8.14. Листериоза

  Глава 9. Въздушно-капкови (респираторни) инфекциозни болести
    9.1. Грип
    9.2. Парагрип
    9.3. Аденовирусни инфекции
    9.4. Респираторно-синцитиална вирусна инфекция
    9.5. Риновирусни инфекции
    9.6. Микоплазмози
    9.7. Дифтерия
    9.8. Коклюш
    9.9. Легионелоза
    9.10. Инфекциозна мононуклеоза
    9.11. Морбили (брустница, дребна шарка)
    9.12. Рубеола
    9.13. Варицела
    9.14. Херпес зостер
    9.15. Скарлатина
    9.16. Епидемичен паротит (заушка)
    9.17. Инфекциозна еритема
    9.18. Внезапен екзантем
    9.19. Херпес симплекс вирусна инфекция
    9.20. Цитомегаловирусна инфекция
    9.21. Вариола (едра шарка)
    9.22. Хламидиози
    9.23. Стафилококови инфекции
    9.24. Стрептококови инфекции

  Глава 10. Трансмисивни (вектор-преносими) инфекциозни болести
    10.1. Рикетсиози
      10.1.1. Средиземноморска петниста треска (марсилска треска)
      10.1.2. Q треска
      10.1.3. Петнист тиф
      10.1.4. Ендемичен (плъхов) петнист тиф
    10.2. Ерлихиози
    10.3. Вирусни хеморагични трески
      10.3.1. Кримска-конго хеморагична треска (ККХТ)
      10.3.2. Хеморагична треска с бъбречен синдром (ХТБС)
    10.4. Борелиози
      10.4.1. Лаймска борелиоза
      10.4.2. Епидемичен (въшков) възвратен тиф
      10.4.3. Ендемичен (кърлежов) възвратен тиф
    10.5. Туларемия
    10.6. Чума
    10.7. Жълта треска
    10.8. Денга
    10.9. Папатациева треска
    10.10. Бартонелози
      10.10.1. Болест на Carrion (oroya треска, verruga peruana)
      10.10.2. Болест на котешкото одраскване (felinosis)
      10.10.З. Окопна треска, бактериемия, ендокардит
      10.10.4. Бациларна ангиоматоза
      10.10.5. Профилактика на бартонелните инфекции
    10.11. Треска чикунгуня

  Глава 11. Покривни (раневи) инфекциозни болести
    11.1. Тетанус
    11.2. Антракс
    11.3. Еризипел (червен вятър)
    11.4. Еризипелоид
    11.5. Шап
    11.6. Бяс
    11.7. Пастьорелоза

  Глава 12. Остри невроинфекции
    12.1. Общи сведения
    12.2. Първични гнойни менингити и менинго-енцефалити
      12.2.1. Менингококова болест
    12.3. Вторични гнойни менингити и менингоенцефалити
      12.3.1. Пневмококов менингит и менингоенцефалит
      12.3.2. Haemophilus influenzae менингит и менингоенцефалит
      12.3.3. Стрептококов менингит и менингоенцефалит
      12.3.4. Стафилококов менингит и менингоенцефалит
      12.3.5. Ентеробактериални менингити и менингоенцефалити
      12.3.6. Pseudomonas aeruginosa менингит и менингоенцефалит
    12.4. Първични серозни вирусни менингити и енцефалити
      12.4.1. Ентеровирусни менингити и менингоенцефалити
      12.4.2. Лимфоцитарен хориоменингит (ЛХМ)
      12.4.3. Кърлежов (далекоизточен) енцефалит
      12.4.4. Двувълнов менингоенцефалит
      12.4.5. Японски енцефалит
      12.4.6. Западнонилски енцефалит
    12.5. Вторични серозни вирусни менингити и менингоенцефалити
      12.5.1. Паротитен менингит и менингоенцефалит
      12.5.2. Грипен менингит и менингоенцефалит
      12.5.3. Морбилен менингит и менингоенцефалит
      12.5.4. Рубеолен енцефалит
      12.5.5. Варицелен енцефалит и церебелит
      12.5.6. Херпес зостер енцефалити и други нервни увреди
      12.5.7. Херпес симплекс енцефалити и други нервни увреди
      12.5.8. Менингоенцефалит и други нервни увреди при инфекциозна мононуклеоза
    12.6. Невирусни серозни менингити и менингоенцефалити
      12.6.1. Лептоспирозен серозен менингит и менингоенцефалит
      12.6.2. Туберкулозен серозен менингит и менингоенцефалит
      12.6.3. Листериозен менингит и менингоенцефалит
    12.7. Инфекциозни полиневрити и полирадикулоневрити
      12.7.1. Синдром на Guillain-Barre

  Глава 13. Остри вирусни хепатити
    13.1. Общи сведения
    13.2. Самоограничаващ се остър вирусен хепатит
      13.2.1. Иктерична форма
      13.2.2. Аниктерична форма
    13.3. Фулминантен остър вирусен хепатит (ФВХ)
    13.4. Етиологични видове остър вирусен хепатит
      13.4.1. Вирусен хепатит А (ВХА)
      13.4.2. Вирусен хепатит В (ВХВ)
      13.4.3. Вирусен хепатит С (ВХС)
      13.4.4. Вирусен хепатит D (BXD)
      13.4.5. Вирусен хепатит Е (ВХЕ)
      13.4.6. Вирусен хепатит G (BXG)

  Глава 14. Сепсис

  Глава 15. Нови инфекциозни болести
    15.1. HIV инфекция и СПИН
    15.2. Прионни заболявания
    15.3. Тежък остър респираторен синдром (ТОРС)
    15.4. Хантавирусен пулмонален синдром
    15.5. Птичи грип H5N1
    15.6. Маймунска вариола
    15.7. Тибола

  Глава 16. Съвременни аспекти на инфекциозните болести
    16.1. Инфекции при имунокомпрометирани
    16.2. Инфекции при неутропения
    16.3. Инфекции при тлансплантирани
    16.4. Инфекции в напреднала възраст
    16.5. Бременност и инфекции
    16.6. Особености на инфекциите при новородените
    16.7. Медицина на пътуването
    16.8. Биотероризъм
    16.9. Вътреболнични (нозокомиални) инфекции

  Глава 17. Задължения на общопрактикуващите лекари и лекарите от медицинските центрове при работата им с инфекциозно болните

  Основни литературни източници

  Азбучен указател

 
 
 
 

Контактна информация

 • Издателство „Медицина и физкултура” ЕООД
 • София 1000
 • Пл. Славейков № 11/ет. 6
 • Тел.: (02) 987 99 75
 • Тел./факс: (02) 987 13 08
 • e-mail: medpubl@abv.bg
Изпрати запитване
Име
Email
Тема
Запитване
Готови ли сте?